Ban Chấp hành VFF chúc mừng Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng nhận nhiệm vụ mới

Ban Chấp hành VFF chúc mừng Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng nhận nhiệm vụ mới

Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 10 khóa VIII, các ủy viên ban chấp đã thông qua Đề xuất khen